Od kwietnia 2013 r. wchodzę w skład Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Praca ta jest nieodpłatna.

Rada ds. Polityki Senioralnej została powołana w lutym 2013 r., w ramach komponentu systemowego Rządowego Programu ASOS. Jej kształt odpowiada założeniu tworzenia polityki senioralnej w formule partycypacyjnej. Choć jest to organ pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz centralnych organów administracji publicznej, jak również przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji trzeciego sektora i eksperci, wydelegowani do prac w Radzie.

Założony kształt Rady jest odzwierciedleniem jej konsultacyjnego i opiniodawczego charakteru. Projekt założeń długofalowej polityki senioralnej ma być głównym efektem jej prac.

Linki warte odwiedzenia:

Są już założenia dotyczące polityki senioralnej

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 – projekt z 29.10.2013  (463 KB)

Pismo ministra W. Kosiniaka-Kamysza dotyczące konsultacji społecznych  (4.3 MB)

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (projekt z dnia 29 sierpnia 2013 r.) (1.1 MB)

Aktywne i zdrowe starzenie w dokumentach europejskich

Badania – aktywne starzenie